1,930,000 
1,930,000 

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-P15EHA

2,600,000 
2,760,000 
2,760,000 
2,780,000 
2,780,000 
2,780,000 

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-GPT01A-K

2,990,000 

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-GPT01A-R

2,990,000 

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30A

3,220,000 
3,230,000 
3,360,000 
3,600,000 
3,600,000 
3,830,000 
3,880,000 
3,880,000 
4,120,000 
4,120,000 
4,230,000 
4,360,000 
4,600,000 
4,720,000 
4,830,000 

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A

4,900,000 
4,950,000 
5,300,000 
5,340,000 
5,750,000 
5,750,000 
6,010,000